Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Kam je zobna miška skrila paket za otroke?”

 1. Podatki o organizatorju

Organizator in izvajalec nagradne igre z nazivom “Kam je zobna miška skrila paket za otroke?”  (v nadaljevanju nagradna igra) je družba PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. Trajanje in namen nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 11.11.2019 do vključno 15.12.2019 do 24. ure na spletni strani www.eZobozdravnik.si. Namen nagradne igre je promoviranje portala www.eZobozdravnik.si.

 1. Udeleženci in način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki na spletni strani poiščejo kontaktni obrazec za nagradno igro, ter hkrati posredujejo vse zahtevane podatke, ki morajo biti točni in pravilni. Kontaktni obrazec za sodelovanje v nagradni igri bo v času trajanja nagradne igre objavljen na različnih podstraneh portala eZobozdravnik.

Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, z eno prijavo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre, zastopniki in lastniki podjetja PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. ter njihovi ožji družinski člani. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 1. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

 1. Nagrada

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri poteguje za eno izmed naslednjih nagrad:

– 3 x PREMIUM PAKET (škatlica za zobe, plakat, set nalepk, peščena ura, diploma in priročnik).

Ker vrednost nagrade ne presega 42 EUR ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato nagrajencem ni treba plačati dohodnine in organizator ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati in ni prenosljiva, prejemnik nagrade ne more zahtevati njene denarne protivrednosti.

 1. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih

Organizator nagradne igre bo 16.12.2019 ob 8. uri na sedežu podjetja z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Žrebanje bo potekalo v prostorih podjetja PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana, v prisotnosti dvočlanske komisije, ki jo določi organizator. Komisija vodi zapisnik o žrebanju, ki bo na zahtevo udeležencev dostopen na vpogled na sedežu organizatorja.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrajenci bodo objavljeni v treh dneh po končanem žrebu na spletni strani www.eZobozdravnik.si in na družabnem omrežju Facebook (v profilu eZobozdravnik.si). O rezultatih bodo nagrajenci obveščeni tudi prek elektronske pošte.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri in pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje.

Izžrebanci prejmejo glavno nagrado tako, da bo organizator nagrajencem poslal nagrade po pošti in sicer najpozneje v desetih dneh od pridobitve podatkov nagrajencev.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec preko elektronske pošte ali na drug ustrezen način ne pošlje vseh zahtevanih podatkov.
 1. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če po posredovanju obvestila pošlje povratno elektronsko sporočilo organizatorju s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, pošta). Nagrajenec mora osebne podatke posredovati v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi, sicer se šteje, da se je nagradi odpovedal. Organizator se zaveže, da bo po prejemu potrebnih podatkov nagrajencu poslal nagrado po pošti.

 1. Varovanje osebnih podatkov

V nagradni igri se bodo na spletni strani zbirali naslednji podatki: ime in priimek, PTT številka in kraj bivanja ter naslov elektronske pošte.

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, zbira, obdeluje, hrani in uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Podatki se hranijo, dokler se udeleženec ne odjavi od prejemanja sporočil. Način odjave od prejemanja sporočil bo naveden v vsakokrat prejetem sporočilu.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo in se nepreklicno strinjajo z objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani organizatorja in Facebook profilu eZobozdravnik.si ter po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.eZobozdravnik.si in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 1. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. elektronskih sporočil v zvezi z nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.eZobozdravnik.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih kanalov.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 11. 11. 2019

PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p.